Jobs First w Newsweeku o outplacemencie

W numerze 40/2020 tygodnika Newskeek Polska został podjęty temat rynku pracy w kontekście masowych zwolnień będących m.in. wynikiem reorganizacji firm na skutek pandemii COVID-19 oraz sposobu, w jaki pracodawcy mogą wesprzeć odchodzących pracowników. Obok odpraw, najbardziej powszechny jest outplacement. Newsweek pyta jednak - Jaki outplacement? Anna Karaszewska, prezeska Jobs First odpowiada.


MIĘKKIE LĄDOWANIE

Pożegnać się z pracownikiem można na różne sposoby. Elegancką formą rozstania jest outplacement - wsparcie dla osób zwalnianych, od pomocy w przygotowaniu CV aż po znalezienie nowej pracy

Pod koniec lat 60. ubiegłe­go wieku dwaj amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Hare przeprowadzili badania socjologiczne, by ustalić,jakie zdarzenia wywołują u czło­wieka największy stres. Powstała kilku­dziesięciostopniowa skala, na szczycie której znajduje się śmierć współmałżon­ka. Kolejne miejsca zajęły rozwód i sepa­racja małżeńska, tuż przed uwięzieniem. Blisko podium, bo na ósmym miejscu, znalazła się utrata pracy.

W PAKIECIE
Żal do pracodawcy, strach o przyszłość, obniżenie poczucia wartości - te uczucia towarzyszą nam, gdy tracimy zatrudnie­nie. Przywykło się uważać, że pracodaw­ca w takiej sytuacji występuje wyłącznie w roli kata. Okazuje się jednak, że nieko­niecznie, i są firmy, które o zwalnianych pracowników dbają i korzystają z usługi outplacementu - całego szeregu działań, które mają wesprzeć zwalniane osoby.

- Nasze programy stanowią, obok od­prawy, część pakietu dla zwalnianych pracowników - mówi Anna Karaszew­ska, prezes zarządu agencji Jobs First, która specjalizuje się w outplacemencie.

- Standardowym uczestnikiem jest osoba w wieku około 45 lat, po 23 latach spędzo­nych w jednej firmie, zwykle to dla niej pierwszy pracodawca. Pracodawcy, którzy korzystają z usług outplacementu, jako powód deklarują chęć wsparcia pracowników w sytuacji utraty pracy, udzielenia im pomocy w po­szukiwaniu nowego zatrudnienia czy kre­owanie wizerunku firmy troszczącej się o pracowników. To ostatnie jest o tyle istotne, że proces obniżenia zatrudnie­nia jest pilnie obserwowany przez osoby, które w firmie zostają, i często poziom ich zaangażowania w dalszą pracę zależy od tego,jak on przebiega.

WIĘCEJ NIŻ CV 
Wsparcie dla osób zwalnianych może przyjmować bardzo różne formy. Firmy, które prowadzą programy outplacemen­towe, oferują m.in. analizę kompetencji zwalnianych osób, udział w szkoleniach i warsztatach aktywnego poszukiwania pracy (także online), szkolenia w zakre­sie tworzenia CV, wyszukiwanie ofert dla pracownika i prezentowanie go nowym, potencjalnym pracodawcom.

To dużo, ale i tak za mało. Bo oferowa­nie pracownikom jedynie szkoleń z pisa­nia CV czy dostępu do warsztatów przez internet to wsparcie pozorne, nie zmienia ich rzeczywistej sytuacji na rynku pracy. Prawdziwym wsparciem i zarazem suk­cesem - dotychczasowego pracodawcy, agencji oraz pracownika - jest doprowa­dzenie do tego, by zwalniana osoba znala­zła nową pracę.
- Wyszukujemy oferty pracy zgod­ne z profilem uczestnika, koordynujemy proces aplikowania, przygotowujemy do konkretnych rozmów rekrutacyjnych, monitorujemy ich przebieg - wylicza Anna Karaszewska. - A przede wszystkim oferty pracy zdobywamy sami. Dociera­my do tych nigdzie niepublikowanych, co zwiększa szanse na podjęcie zatrudnie­nia. Naszym celem nie jest sama pomoc w znalezieniu pracy, ale doprowadzenie do nowego zatrudnienia jeszcze w trakcie programu. Wynagrodzenie, które otrzy­mujemy, jest ściśle pozwiązane z naszą skutecznością.

Wziąć udział w programie outplace­mentowym warto zwłaszcza w dzisiej­szych czasach. Rynek zrobił się trudny i wielu osobom niełatwo jest poradzić so­bie we własnym zakresie. Pandemia koronawirusa wywróciła ry­nek pracy do góry nogami. Są całe branże, jak choćby organizacji imprez kultural­nych czy gastronomiczna, które przeżyły prawdziwe załamanie. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, liczba ofert pracy w drugim kwartale 2020 r. była mniejsza o jedną trzecią niż przed rokiem. Oznacza to, że wylądować miękko po utracie pra­cy jest trudno, ale nadal jest to możliwe.

autor: Andrzej Czuba

POBIERZ